contact@grote-kerk.nl 070-737 0325          

Over De Grote Kerk

Stichting Grote of Sint-Jacobskerk

Onze missie

De Protestantse Kerk Den Haag ondersteunt de Grote Kerk als ‘Haags Hart’ in onze stad. Een plek die de veerkracht en medemenselijkheid van de stad bevordert. Hiertoe is een nieuwe Stichting in het leven geroepen: de Stichting Grote of Sint-Jacobskerk Den Haag. De verhuur van de kerk levert een bijdrage aan het onderhoud van het gebouw en aan de cultureel- maatschappelijke doelstelling. In onze multiculturele samenleving willen we culturele uitingen bevorderen en gemeenschapsvormende ontmoetingen organiseren, die in de breedte van de stad de inspiratie voor vrede en recht kunnen voeden. We zien grote kansen voor de Grote Kerk!

Doelstelling

De Stichting Grote of Sint-Jacobskerk is op 20 januari 2020 opgericht en heeft tot doel het in stand houden van de Grote of Sint-Jacobskerk in Den Haag door de exploitatie van het unieke kerkgebouw als cultureel en maatschappelijk centrum voor de hele Haagse samenleving. Een actueel beleidsplan vind je hier.

Bestuur & directie

Het bestuur van de Stichting Grote of Sint-Jacobskerk bestaat uit:
De heer J. Bergwerff (voorzitter)
De heer C.P. Ockhuysen (secretaris penningmeester)
De heer J.B. Oosterheert (bestuurslid)

Directeur van de Grote Kerk: Lorien Kramer.

Contactgegevens

contact@grote-kerk.nl

Stichting Fondsenbeheer Grote Kerk

Naam, oprichting, vestiging en statuten

Stichting Fondsenbeheer Grote Kerk (SFGK) is opgericht voor onbepaalde tijd bij notariële akte van 23 oktober 1984. SFGK is statutair gevestigd in de gemeente `s-Gravenhage. SFGK wordt geregeerd door haar statuten. De statuten van SFGK zijn voor het laatst gewijzigd bij notariële akte van 14 april 2020.

Doelstelling

SFGK heeft statutair en feitelijk ten doel het vormen van een zodanig vermogen, dat uit de opbrengst daarvan het gewone onderhoud van de Grote Kerk te `s-Gravenhage, plaatselijk bekend Rond de Grote Kerk 12, kan worden betaald en zo de opbrengst van het vermogen in een boekjaar daartoe toereikend blijkt te zijn, de meeropbrengst en eventueel een gedeelte van bedoeld vermogen aan te wenden voor restauratie van de Grote Kerk. Elke activiteit gericht op het behalen van winst is uitgesloten. SFGK beoogt het algemeen nut. Een actueel beleidsplan vind je hier.

RSIN en ANBI

Het RSIN van SFGK is 8023.87.627. SFGK wordt sinds 1 januari 2008 door de Belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Contactgegevens

Stichting Fondsenbeheer Grote Kerk
p/a Paul Gabriëlstraat 147
2596 VD Den Haag

Bestuur

Het bestuur van SFGK bestaat uit de volgende drie personen:
- mr. N.J.M. Sjerps (voorzitter)
- mr. A. de Winter (secretaris/penningmeester)
- mr. S.B. Boelens (lid)
SFGK wordt vertegenwoordigd door het bestuur alsmede door twee gezamenlijk handelende bestuursleden, die voorzitter, secretaris of penningmeester moeten zijn.

Beloningsbeleid

Bestuursleden van SFGK genieten geen beloning voor hun bestuurswerkzaamheden. Aan bestuursleden van SFGK kan geen vacatie- of presentiegeld worden toegekend. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte onkosten.

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven van alle activiteiten in en rondom de Grote Kerk? Meld je dan aan voor onze kwartaal nieuwsbrief.

Aanmelden